ІНФОРМАТИКА і не тільки... 

***

 • КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ
 • Інструктаж БЖД
 • Комп’ютер і здоров’я
 • Статистика


  Онлайн всього: 1
  Гостей: 1
  Користувачів: 0

  Методичний кейс

  Головна » Статті » Методичний кейс » Календарне планування, програми та Критерії оцінювання навчальних досягнень учнів

  Оцінювання навчальних досягнень учнів

  Оцінювання навчальних досягнень учнів з інформатики протягом навчання здійснюється шляхомтематичного оцінювання. Значення оцінки за тему рекомендуємо визначати так: розрахувати середній бал на основі поточних оцінок, а потім додати його до оцінки за підсумкову роботу, якщо така була проведена і поділити на два. Такий алгоритм пропонується тому, що оцінку за підсумкову роботу не можна прирівнювати до оцінки за поточну роботу, оскільки зміст завдань підсумкової роботи за визначенням відображає зміст розділу (розділів), а її оцінювання є комплексним оцінюванням відповідних навчальних досягнень.
  Для ефективного контролю успішності учнів не досить лише виявити, що вони знають й уміють.Оцінювання учня має складатися з двох компонентів — числового балу, який фіксує результат перевірки знань, умінь і навичок школярів, рівня сформованості компонентів компетентностей, і вербального оцінного судження, яке характеризує якість навчальної діяльності учня/учениці, ставлення до навчання, старанність. Обґрунтовуючи оцінку, вчитель аналізує виявлені знання за формою, змістом, обсягом, а також, що не менш важливо, вказує на прогалини та хиби в знаннях (за їх наявності) і надає рекомендації щодо їх виправлення. Доведення цієї частини оцінкового судження до учнів має здійснюватися на етапі "оголошення та обґрунтування оцінок" уроку; в процесі аналізу самостійної (практичної, лабораторної, контрольної) роботи; на індивідуальних консультаціях тощо.

  При оцінюванні навчальних досягнень учнів враховуються:

  • характеристики відповіді: правильність, цілісність, повнота, логічність, обґрунтованість;
  • якість знань: осмисленість, глибина, гнучкість, дієвість, системність, узагальненість, міцність;
  • сформованість ключових та предметних компетенцій;
  • рівень володіння розумовими операціями: аналізом, синтезом, порівнянням, абстрагуванням, класифікацією, узагальненням тощо;
  • розвиток творчих умінь (уміння виявляти проблеми, формулювати гіпотези, перевіряти їх).
   

  Практичні роботи

  При вивченні курсу інформатики передбачається проведення різних видів практичних робіт: демонстраційних, тренувальних, практичних, лабораторних, які спрямовані на відпрацювання окремих технологічних прийомів, а також практикумів – інтегрованих практичних робіт (проектів), орієнтованих на отримання цілісного змістовного результату. У завданнях до практичних робіт слід передбачати використання актуального для учнів змістовного матеріалу й завдань з інших предметних областей. Встановлення кількості практичних робіт з обов’язковим оцінюванням і кількості тематичних оцінювань в курсі інформатики повинно здійснюватися з урахуванням обсягу навчального часу, що відводиться на викладання предмету в конкретному класі. Рекомендуємо тематичне оцінювання здійснювати в кінці кожної теми навчальної програми, об’єднуючи роботи з невеликих тем (до 5 годин) із наступними підсумковими роботами на кожному 8-10 уроці, а кількість практичних робіт з обов’язковим оцінюванням рекомендуємо встановлювати на рівні 25% від загального обсягу навчального часу, який відводиться на вивчення предмету (якщо в тексті навчальної програми відсутній перелік практичних робіт з обов’язковим оцінюванням). Оцінки за обов’язкові роботи мають бути занесені вчителем до класного журналу. Інші види практичної діяльності учнів (демонстраційні, тренувальні роботи, практикуми) оцінюються в разі потреби.

  Безпека дітей на уроках інформатики

  При вивченні тем з інформатики, що стосуються кібербезпеки та інших тем навчального предмету рекомендується ознайомлювати учнів з загрозами, які виникають внаслідок поширення в мережі Інтернет матеріалів в інтересах пропаганди держави-агресора та способами і методами уникнення цих загроз, доводити до відома учнів небезпеку використання заборонених ресурсів та програмних засобів (відповідно до Указу Президента України №133/2017 «Про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 28 квітня 2017 року "Про застосування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)"»).

   

  Критерії оцінювання навчальних досягнень учнів

  У наведеній нижче таблиці вказано критерії, за якими визначається рівень навчальних досягнень учня та відповідний бал. Слід вважати, що знання, уміння та навички учня відповідають певному рівню навчальних досягнень, якщо вони відповідають критерію, вказаному для цього рівня, та критеріям для всіх попередніх рівнів.

   

  Рівні навчальних досягнень

  Бали

  Критерії оцінювання навчальних досягнень учнів з інформатики

  І.Початковий

  1

  Учень:

  • розпізнає окремі об’єкти, явища і факти предметної галузі;
  • знає і виконує правила техніки безпеки під час роботи з комп’ютерною технікою

  2

  Учень:

  • розпізнає окремі об’єкти, явища і факти предметної галузі та може фрагментарно відтворити знання про них

  3

  Учень:

  • має фрагментарні знання незначного загального обсягу (менше половини навчального матеріалу) за відсутності сформованих умінь та навичок

  ІІ.Середній

  4

  Учень:

  • має початковий рівень знань, значну (більше половини) частину навчального матеріалу може відтворити;
  • виконує елементарне навчальне завдання із допомогою вчителя;
  • має елементарні навички роботи на комп'ютері

  5

  Учень:

  • має рівень знань вищий, ніж початковий;
  • може з допомогою вчителя відтворити значну частину навчального матеріалу;
  • має стійкі навички виконання елементарних дій з опрацювання даних на комп'ютері

  6

  Учень:

  • пояснює основні поняття навчального матеріалу;
  • може самостійно відтворити значну частину навчального матеріалу;
  • вміє за зразком виконати просте навчальне завдання;
  • має стійкі навички виконання основних дій з опрацювання даних на комп'ютері
   

  ІІІ.Достатній

  7

  Учень:

  • вміє застосовувати вивчений матеріал у стандартних ситуаціях;
  • може пояснити основні процеси, що відбуваються під час роботи інформаційної системи, та наводити власні приклади на підтвердження деяких тверджень;
  • вміє виконувати навчальні завдання передбачені програмою

  8

  Учень вміє:

  • аналізувати навчальний матеріал, в цілому самостійно застосовувати його на практиці;
  • контролювати власну діяльність;
  • самостійно виправляти вказані вчителем помилки;
  • самостійно визначати спосіб розв’язування навчальної задачі;
  • використовувати довідкові системи програмних засобів

  9

  Учень:

  • вільно володіє навчальним матеріалом, застосовує знання на практиці;
  • вміє систематизувати і узагальнювати отримані відомості;
  • самостійно знаходить і виправляє допущені помилки;
  • може аргументовано обрати раціональний спосіб виконання навчального завдання;
  • використовує електронні засоби для пошуку потрібних відомостей

  IV.Високий

   

  10

  Знання, вміння і навички учня відповідають вимогам державної програми у повному обсязі.

  Учень:

  • володіє міцними знаннями, самостійно визначає проміжні етапи власної навчальної діяльності, аналізує нові факти, явища;
  • вміє самостійно знаходити додаткові відомості та  використовує їх для реалізації поставлених перед ним навчальних завдань, судження його логічні і достатньо обґрунтовані;
  • має сформовані навички керування інформаційними системами

  11

  Учень:

  • володіє узагальненими знаннями з предмета;
  • вміє планувати особисту навчальну діяльність, оцінювати результати власної практичної роботи;
  • вміє самостійно знаходити джерела даних і відомостей та використовувати їх відповідно до мети і завдань власної пізнавальної діяльності;
  • використовує набуті знання і вміння у нестандартних ситуаціях;
  • вміє виконувати завдання, не передбачені навчальною програмою;
  • має стійкі навички керування інформаційними системами

  12

  Учень:

  • має стійкі системні знання та творчо їх використовує у процесі продуктивної діяльності;
  • вільно опановує та використовує нові інформаційні технології для поповнення власних знань та розв’язування задач;
  • має стійкі навички керування інформаційними системами в нестандартних ситуаціях

  Вербальне оцінювання відповідно до рівнів досягнень: 


  Низький рівень (відтворення)
  Старайся! Будь уважним! Говори чіткіше! Спробуй не поспішати!
  Твоє письмо має бути кращим! Ти можеш більше! Зосередься, зверни увагу на…
  Ти здатний на краще! Відповідай конкретніше!
  Ти вже більше працюєш над собою! А ти як думає, що у тебе не так?
  Не сумуй, у тебе все вийде!
  Доклади більше старань!
  У тебе все вийде, допрацюй!
  Я вірю в тебе!
  Вірю, можеш краще!
  Я рада, що ти зрозумів правильно!
  Вже краще! Значно краще!
   

  Середній (розуміння сприйнятого)
  Досить добре! Щодня це тобі вдається все краще!
  Значно краще! Уже краще» Так тримати!
  З успіхом тебе! Я пишаюся тобою!
  Дуже добре! Твоя робота дуже потішила мене!
  Досить вдало! Я щиро радію за тебе!
   
  Достатній рівень (застосування знань)
  Вітаю! Це те, що треба!
  Я погоджуюсь з тобою! Я знала, що ти можеш це зробити!
  Ти вмієш правильно висловлюватися! Гарно зроблено!
  Який ти дотепний! Мені приємно бачити твою роботу!
  Ти багато вже вмієш!
  Як влучно!
  Чудово! Молодець! Це твоя перемога!
   
  Високий рівень (вияв творчих здібностей)
  Ти можеш творити! Маєш рацію! Задоволена твоєю роботою!
  Ти маєш власну думку!
  Блискуча відповідь! Пречудово! Розумник (розумниця)!
  Відмінно! Прекрасно! Бездоганно! Я б не зуміла зробити краще!
  Ми пишаємось тобою! Ти нас порадував!
  Ти маєш своє „я”!
  Ми гордимося твоїми досягненнями! Надзвичайно! Довершено! Зразково!
  Категорія: Календарне планування, програми та Критерії оцінювання навчальних досягнень учнів | Додав: SvetlanaCh (15.03.2018)
  Переглядів: 1949 | Рейтинг: 0.0/0
  Всього коментарів: 0
  avatar

  Категорії розділу

  Тести / Загадки / Перевір себе / Логіка [235]
  Актуально / Нові підручники [73]
  Олімпіади [4]
  Поурочне планування [16]
  Рефлексія [7]
  Інклюзія / Психологія / Педагогіка [189]
  Методичні рекомендації [59]
  http://mon.gov.ua/activity/education/zagalna-serednya/metoduchni.html
  Календарне планування, програми та Критерії оцінювання навчальних досягнень учнів [32]
  НУШ [27]
  Астрономія МЕТОДИКИ [6]
  Інформатика МЕТОДИКИ [20]
  Кабінет інформатики [16]
  Як формувати у учнів ключові та ІКТ-компетентності? [44]
  Сучасні технології, методи, прийоми. Інструменти [279]
  Інструментальна цифрова дидактика [17]
  Хмарні технології в освіті [89]
  Сервіси Wеb 2.0. та хмарні технології як моделювальне середовище освітнього підпростору вчителів [59]
  Сервіси Wеb 2.0. та хмарні технології як моделювальне середовище освітнього підпростору вчителів
  Сервіси та послуги Google [18]
  Крім основного свого бізнесу — звичайного пошуку, Google пропонує ряд сервісів та послуг для різних потреб.
  Сайт вчителя [17]
  Змішане навчання [7]
  Перевернуте навчання [15]
  Кейс-метод навчання [13]
  Ігрова педагогіка [26]
  Веб-квести [14]
  Створення навчальних інтерактивних мультимедійних ігрових вправ [4]
  Брейн-ринг [5]
  Онлайн-освіта [7]
  Освіта за допомогою відео [25]
  STEM-освіта [15]
  Абревіатура STEM розшифровується як Science (Наука), Technology (Технології), Engineering (Інженерія) та Mathematics (Математика). При цьому дані дисципліни вивчаються не окремо, як ми звикли, а у комплексі. Велике значення грає практичне застосування отриманих знань.
  Проектний метод навчання [96]
  Інтегроване навчання [18]
  ІНТЕГРОВАНІ УРОКИ інформатики: сутність, ефективність, методика [31]
  http://svch.ucoz.com/publ/0-0-0-1578-13
  Бінарні уроки [6]
  Як працює мозок? [114]
  Мотивація [10]
  Мотивація. Спонукання до дії. Причини, за яких ми докладаємо зусиль, долаємо труднощі, прагнемо до того, що нас приваблює. Про мотивацію
  Розвиток критичного мислення [12]
  Розвиваємо креативність та критичне мислення [31]
  Тематичні тижні та декади [7]
  Україна - рідний край [1]
  Творчість [2]
  Спритність, винахідливість, кмітливість – усе це вміння вирішувати завдання різними нетривіальними способами, використовуючи при цьому своє творче мислення

  Вхід на сайт

  Пошук

  СПІВПРАЦЯ

 • МОН України
 • Міська Рада м.Миргород
 • ПОІППО
 • Міськво м.Миргород
 • Телестудія МИРГОРОД
 • Шкільний канал YouTube
 • E-mail та сайти вчителів
 • ЗОШ №7