ІНФОРМАТИКА і не тільки... 

***

 • КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ
 • Інструктаж БЖД
 • Комп’ютер і здоров’я
 • Статистика


  Онлайн всього: 1
  Гостей: 1
  Користувачів: 0

  Методичний кейс

  Головна » Статті » Методичний кейс » Методичні рекомендації

  ЗАГАЛЬНІ КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ НАВЧАЛЬНИХ ДОСЯГНЕНЬ УЧНІВ З ІНФОРМАТИКИ

  Рівні навчальних досягнень

  Бали

  Критерії оцінювання навчальних досягнень

  Початковий

  1

  Учень розпізнає окремі об’єкти, явища і факти предметної галузі; знає і виконує правила техніки безпеки під час роботи з обчислювальною технікою (ОТ)

  2

  Учень розпізнає окремі об’єкти, явища і факти предметної галузі та може фрагментарно відтворити знання про них.

  3

  Учень має фрагментарні знання при незначному загальному їх обсязі (менше половини навчального матеріалу) за відсутності сформованих умінь та навичок.

  Середній

  4

  Учень має початковий рівень знань, значну (більше половини) частину навчального матеріалу може відтворити репродуктивно; з допомогою вчителя може виконати просте навчальне завдання; має елементарні, нестійкі навички роботи на комп’ютері.

  5

  Учень має рівень знань вищий, ніж початковий; може з допомогою вчителя відтворити значну частину навчального матеріалу з елементами логічних зв’язків; має стійкі навички виконання елементарних дій з опрацювання інформації на комп’ютері.

  6

  Учень знайомий з основними поняттями навчального матеріалу; може самостійно відтворити значну частину навчального матеріалу і робити певні узагальнення; вміє за зразком виконати просте навчальне завдання; має стійкі навички виконання основних дій з опрацювання інформації на комп’ютері.

  Достатній

  7

  Учень уміє застосовувати вивчений матеріал у стандартних ситуаціях; може пояснити основні процеси, що відбуваються під час роботи інформаційної системи та наводити власні приклади на підтвердження деяких тверджень; уміє виконувати навчальні завдання, передбачені програмою.

  8

  Учень уміє аналізувати навчальну інформацію, в цілому самостійно застосовувати її на практиці, контролювати власну діяльність; самостійно виправляє вказані вчителем помилки; самостійно визначає спосіб розв’язування навчальної задачі; вміє використовувати інтерактивну довідкову систему.

  9

  Учень вільно володіє навчальним матеріалом, застосовує знання на практиці; вміє узагальнювати і систематизувати навчальну інформацію; самостійно виконує передбачені програмою навчальні завдання; самостійно знаходить і виправляє допущені помилки; може аргументовано обрати раціональний спосіб виконання навчального завдання; вільно володіє клавіатурою.

  Високий

  10

  Знання, вміння і навички учня повністю відповідають вимогам державної програми. Учень володіє міцними знаннями, самостійно визначає проміжні цілі власної навчальної діяльності, оцінює нові факти, явища; вміє самостійно знаходити додаткову інформацію та використовує її для реалізації поставлених перед ним навчальних цілей; судження його логічні й достатньо обґрунтовані; має певні навички керування операційною системою.

  11

  Учень володіє узагальненими знаннями з предмета; вміє планувати особисту навчальну діяльність, оцінювати результати власної практичної роботи; вміє самостійно знаходити джерела інформації і використовувати її відповідно до мети і завдань власної пізнавальної діяльності; використовує набуті знання і вміння у нестандартних ситуаціях; уміє виконувати завдання, не передбачені навчальною програмою; має стійкі навички керування інформаційною системою.

  12

  Учень має стійкі системні знання та продуктивно їх використовує, стійкі навички керування інформаційною системою в нестандартних ситуаціях; уміє вільно використовувати нові інформаційні технології для поповнення власних знань та розв’язування задач.

   

  Загальні критерії оцінювання учнів початкової школи з навчальних предметів інформатичної освітньої галузі 

  Характеристика результатів навчання

  Індекс

  Загальні результати навчання

  Результат навчання у свідоцтві досягнень

  Рівні

  Початковий

  Середній

  Достатній

  Високий

  ІФО1

  Пошук, подання, перетворення, аналіз, узагальнення та систематизація даних, критичне оцінювання інформації для розв’язання життєвих проблем

  Знаходить, аналізує, узагальнює та систематизує дані, критично оцінює інформацію

  Називає основні інформаційні процеси.

  Співставляє основні інформаційні процеси із запропонованими ситуаціями із близького для себе середовища.

  Описує основні інформаційні процеси у близькому для себе середовищі з незначною допомогою вчителя.

  Наводить приклади основних інформаційних процесів у близькому для себе середовищі.

  Обирає ключові слова для пошуку інформації з допомогою вчителя; називає цифрові носії для збереження даних; заповнює пропуски, заносячи дані в запропоновану послідовність з допомогою вчителя.

  Знаходить інформацію за готовими ключовими словами; обирає цифрові носії для збереження даних; заносить дані в попередньо створений шаблон.

  Обирає ключові слова для пошуку інформації з незначною допомогою вчителя; зберігає дані на підготовлених цифрових носіях; упорядковує об’єкти за заданими ознаками.

  Шукає інформацію за ключовими словами; зберігає дані на доступних цифрових носіях; упорядковує об’єкти за самостійно визначеними ознаками. 

  Визначає об'єкти, їх  властивості та значення з допомогою вчителя; визначає приналежність об’єктів до групи за їх властивостями з допомогою вчителя; називає способи подання інформації; ситуативно називає оригінальні відповідники реальних моделей.

  Визначає об'єкти, їх  властивості та значення за зразком; визначає приналежність об’єктів до групи за їх властивостями; переводить задачу / проблему з однієї форми представлення в іншу за зразком; ситуативно називає оригінальні відповідники інформаційних моделей.

  Визначає об'єкти, їх властивості та значення з незначною допомогою вчителя; визначає групи об’єктів за їх властивостями; переводить стандартну задачу / проблему з однієї форми представлення в іншу; співставляє інформаційні та реальні моделі з оригінальними відповідниками.

  Визначає об'єкти, їх  властивості та значення; дає назви групам об’єктів; переводить задачу / проблему з однієї форми представлення в іншу; називає оригінальні відповідники інформаційних та реальних моделей.

  Розрізняє істинні та хибні висловлювання.

  Підтверджує чи спростовує інформацію на підставі інформації з наданого джерела.

  Визначає потребу пошуку додаткового джерела для підтвердження чи спростування інформації.

  Визначає джерела, потрібні для підтвердження чи спростування інформації.

  ІФО2

  Створення інформаційних продуктів та програм для ефективного розв’язання задач/проблем, творчого самовираження індивідуально та у співпраці, за допомогою цифрових пристроїв та без них

  Створює прості інформаційні продукти та програми

  Ситуативно визначає логічну послідовність подій; обирає завершення для висловлювань з конструкціями «якщо-то»; розпізнає алгоритми в деяких способах подання; називає види алгоритмів.

  Визначає логічну послідовність подій; заповнюючи пропуски, завершує висловлювання з конструкціями «якщо-то»; розпізнає алгоритми під час розв’язання задач у повсякденній діяльності; обирає тип алгоритму на основі його словесного опису.

  Визначає логічну послідовність подій; формулює логічні висловлювання з конструкціями «якщо-то»; розпізнає алгоритми в різних способах подання; обирає тип алгоритму на основі словесного опису задачі.
   

  Виправляє помилки в логічній послідовності подій; формулює логічні висловлювання з конструкціями «що буде, якщо змінити порядок інструкцій?»; розпізнає алгоритми в різних способах подання під час розв’язання задач у повсякденній діяльності; складає лінійні, розгалужені та циклічні алгоритми для розв’язання простих задач.

  Відтворює надану програму в навчальному середовищі.

  Вносить прості зміни в надану програму в навчальному середовищі.

  Створює просту програму в навчальному середовищі на основі наданого алгоритму.

  Налагоджує просту програму в навчальному середовищі.

  Називає блоки команд навчального середовища.

  Визначає блоки команд, за допомогою яких можна розв’язати задачу.

  Укладає блоки команд у правильному порядку із незначною допомогою вчителя.

  Укладає блоки команд у правильному порядку для розв’язання задачі.

  Створює прості інформаційні продукти на рівні копіювання зразка виконання певної навчальної дії.

  Створює прості інформаційні продукти за алгоритмом чи інструкцією.

  Створює прості інформаційні продукти із незначною допомогою вчителя.

  Створює прості інформаційні продукти, поєднуючи текст, зображення, звук тощо.

  Не виявляє бажання та ініціативи виконувати роль у груповій роботі; виконує завдання за наданим планом чи інструкцією.

  Епізодично демонструє позитивні емоції при виконанні ролі у групі; складає план виконання знайомого завдання з незначною допомогою вчителя.

  Виявляє інтерес до виконання різних ролей у групі; складає план виконання роботи з допомогою вчителя.

  Виявляє ініціативність при виконанні різних ролей у групі; уточнює план виконання роботи за потреби.

  ІФО3

  Усвідомлене використання інформаційних і комунікаційних технологій та цифрових пристроїв для доступу до інформації, спілкування та співпраці, самостійного опанування новими уміннями

  Спілкується та співпрацює з використанням інформаційних і комунікаційних технологій та цифрових пристроїв

  Користується знайомими цифровими пристроями з допомогою вчителя; називає окремі складові комп’ютерної системи.

  Користується знайомими цифровими пристроями у засвоєній послідовності; називає функції окремих складових комп’ютерної системи.

  Користується знайомими цифровими пристроями у стандартних ситуаціях; називає функції складових доступної комп’ютерної системи.

  Обирає зручний для себе спосіб та впевнено користується знайомими цифровими пристроями;

   пояснює роботу комп’ютерної системи.

  Звертається за допомогою при виявленні апаратних та програмних збоїв; використовує знайомі комп’ютерні програми на рівні копіювання зразка/послідовності дій.

  Повідомляє про виявлені апаратні та програмні збої; використовує знайомі комп’ютерні програми в засвоєній послідовності.

  Визначає прості апаратні та програмні збої; використовує знайомі комп’ютерні програми з незначною допомогою вчителя.

  Висуває гіпотези щодо виявлених апаратних та програмних збоїв; досліджує доступні комп’ютерні програми.

  Розпізнає гіперпосилання на веб-сторінках; використовує онлайн ресурси на рівні копіювання зразка/послідовності дій.

  Переміщується веб-сторінками за вказаними гіперпосиланнями; використовує онлайн ресурси в засвоєній послідовності.

  Переміщується знайомими веб-сторінками з використанням гіперпосилань; використовує онлайн ресурси з незначною допомогою вчителя.

  Переміщується веб-сторінками з використанням гіперпосилань; використовує онлайн ресурси для спільної діяльності та обміну думками.

  ІФО4

  Усвідомлення наслідків використання інформаційних технологій для себе, суспільства, навколишнього світу та сталого розвитку, дотримання етичних, міжкультурних та правових норм інформаційної взаємодії

  Дотримується етичних, міжкультурних та правових норм інформаційної взаємодії

  Наводить приклади необачного використання комп’ютерних пристроїв та мереж; 

  називає правила безпечної поведінки онлайн.

  Називає можливі наслідки необачного використання комп’ютерних пристроїв та мереж; наводить приклади та наслідки дотримання і порушення погоджених правил поведінки онлайн.

  Називає способи поведінки для уникнення проблем, що випливають з необачного використання комп’ютерних пристроїв та мереж; дотримується погоджених правил поведінки онлайн з епізодичною допомогою дорослих.

  Дотримується стратегій уникнення проблем, що випливають з необачного використання комп’ютерних пристроїв та мереж; дотримується погоджених правил поведінки онлайн вдома та у школі.

  Наводить окремі приклади позитивної та негативної поведінки в цифровому середовищі.

  Наводить окремі приклади наслідків позитивної та негативної поведінки в цифровому середовищі.

  Розрізняє позитивну і негативну поведінку в цифровому середовищі.

  Розрізняє прийнятну та неприйнятну поведінку в цифровому середовищі.

  Позначає ідеї та матеріали як запозичені після допомоги вчителя.

  Позначає запозичені ідеї та матеріали.

  Вказує джерела запозичених ідей чи матеріалів;

   не списує.

  Цитує та вказує джерела запозичених ідей чи матеріалів; 

  не списує і не дає списувати.

  НУШ, оцінювання навчальних досягнень   

  Вербальне оцінювання відповідно до рівнів досягнень: 

  Низький рівень (відтворення)
  Старайся! Будь уважним! Говори чіткіше! Спробуй не поспішати!
  Твоє письмо має бути кращим! Ти можеш більше! Зосередься, зверни увагу на…
  Ти здатний на краще! Відповідай конкретніше!
  Ти вже більше працюєш над собою! А ти як думає, що у тебе не так?
  Не сумуй, у тебе все вийде!
  Доклади більше старань!
  У тебе все вийде, допрацюй!
  Я вірю в тебе!
  Вірю, можеш краще!
  Я рада, що ти зрозумів правильно!
  Вже краще! Значно краще!

  Середній (розуміння сприйнятого)
  Досить добре! Щодня це тобі вдається все краще!
  Значно краще! Уже краще» Так тримати!
  З успіхом тебе! Я пишаюся тобою!
  Дуже добре! Твоя робота дуже потішила мене!
  Досить вдало! Я щиро радію за тебе!
   
  Достатній рівень (застосування знань)
  Вітаю! Це те, що треба!
  Я погоджуюсь з тобою! Я знала, що ти можеш це зробити!
  Ти вмієш правильно висловлюватися! Гарно зроблено!
  Який ти дотепний! Мені приємно бачити твою роботу!
  Ти багато вже вмієш!
  Як влучно!
  Чудово! Молодець! Це твоя перемога!
   
  Високий рівень (вияв творчих здібностей)
  Ти можеш творити! Маєш рацію! Задоволена твоєю роботою!
  Ти маєш власну думку!
  Блискуча відповідь! Пречудово! Розумник (розумниця)!
  Відмінно! Прекрасно! Бездоганно! Я б не зуміла зробити краще!
  Ми пишаємось тобою! Ти нас порадував!
  Ти маєш своє „я”!
  Ми гордимося твоїми досягненнями! Надзвичайно! Довершено! Зразково!
  Оцінюємо без оцінки :)
   

  А
  Акуратно!
  Аплодую тобі за успіх!

   

  Б
  Бажаю успіхів!
  Бездоганна відповідь!
  Бездоганно!
  Блискуче!
  Бажання плюс уміння — успіхи в учінні!
  Бджола мала, а й та працює!
  Без труда – нема плода.
  Будь уважним!
  Безмежно рада твоєму успіху!
  Будь наполегливим, не здавайся.


  В
  Вже краще!
  Відмінно!
  Вітаю з успіхом!
  Видно майстра за роботою.
  Вміння і труд — все перетруть.
  В Країну Знань велику путь долай уперто, друже!
  Видно, що стараєшся!

   

  Г
  Гарна робота!
  Горда за тебе!
  Грандіозно!
  Говори менше, роби більше.

   

  Д
  Дуже добре!
  Досить вдало!
  Доклади більше зусиль!
  Де грамотні люди — там біди не буде.
  Добре, коли дитина все розуміє. А ще краще, коли і писати грамотно вміє!

   

  3
  3 успіхом тебе!
  Значно краще!
  Задоволена твоєю роботою!
  3 праці — радість, з ледарства — смуток.
  Знайко біжить, а незнайко лежить.
  Знаю, що, якщо захочеш, то зумієш охайно писати!
  Зразкова робота!
  Звернись до підручника, повтори правило на с….

   

  К
  Кожна робота майстра величає.
  Красно дякую за гарну роботу!

   

  М
  Молодець!
  Маєш голову, май же і розум!
  Менше обіцяй — більше працюй!
  Моя втіха!
  Мені приємно бачити твої старання.
  Мої вітання за старання!

   

  Н
  Не хвались, а вчись!
  Навчання любиш — людиною будеш.
  Не мудруй багато, а працюй завзято.

   

  О
  Обурена! Така недбала робота!
  Око бачить далеко, а розум ще далі.

   

  П
  Прекрасно!
  Пречудово!
  Пишаюся твоїми успіхами!
  Пиши старанно.
  Поспішити — людей насмішити.
  Прикро! Але змушена перевіряти і таке.
  Повний порядок.

   

  Р
  Роботящі руки гори вернуть.
  Радію твоїм успіхам!
  Робота сама за себе скаже.
  Раджу активніше працювати.

   

  С
  Спасибі за охайну роботу.
  Спасибі за насолоду від перевірки роботи!
  Сумно перевіряти таку роботу.
  Старанність — мати успіху.
  Спробуй перебороти свою невпевненість.
  Серйозний прорив у навчанні!

   

  Т
  Ти можеш творити!
  Ти маєш власну думку!
  Ти вмієш правильно висловлюватися!
  Ти багато вже вмієш!
  Ти досяг успіху!
  Так тримати!
  Ти маєш своє «я»!
  Ти зараз на правильному шляху.
  Тобі не завадить бути терплячим.

   

  У
  Успіхів у навчанні!
  Уперта праця все переможе.
  У праці слід мати не тільки бажання, а й старання.
  Учися, дитино, хай розум не спить.
  Учися, мій друже, відмінником будеш!

   

  X
  Хто як дбає, так і має.
  Хто знання має, той і мур зламає.
  Хто старанно працює, в того й зошит квітує.

   

  Ц
  Цікава думка!
  Це чудова робота!
  Це письмо мене порадувало!
  Цікавий хід думок.
  Цього замало для перемоги.

   

  Ч
  Чудово!
  Чарівно!

   

  Щ
  Щастя і труд поруч ідуть.
  Що посієш — те й пожнеш.
  Щирі вітання працьовитій дитині!

   

  Я
  Як гарно ти пишеш!
  Я погоджуюсь з тобою!
  Який ти дотепний!
  Як влучно!
  Яка пташка, така й пісня.
  Я щиро радію за тебе!
  Я вірю в тебе!  Оцінювання відповідно до рівнів досягнень: низький, середній, достатній, високий.

  Низький рівень (відтворення почутого, прочитаного, побаченого)
  Старайся! Будь уважним! Говори чіткіше!
  Твоє письмо має бути кращим! Ти можеш більше!
  Ти здатний на краще! Відповідай конкретніше!
  Ти вже більше працюєш над собою!
  Не сумуй, у тебе все вийде!
  Доклади більше старань!
  У тебе все вийде, тільки зверни увагу на...!
  Добре!
  Дійсно, це так!
  Я рада, що ти зрозумів правильно!
  Вже краще!
   

  Середній (розуміння сприйнятого)
  Досить добре!
  Значно краще!
  З успіхом тебе!
  Дуже добре!
  Досить вдало!

  Достатній рівень (застосування знань у практичній діяльності)
  Як гарно ти запитуєш!
  Я погоджуюсь з тобою!
  Ти вмієш правильно висловлюватися!
  Який ти дотепний!
  Ти багато вже вмієш!
  Як влучно!
  Чудово! Молодець!

  Високий рівень (вияв творчих здібностей)
  Ти можеш творити!
  Ти маєш власну думку!
  Блискуча відповідь! Пречудово!
  Відмінно! Прекрасно! Бездоганно!
  Ми пишаємось тобою!
  Ти маєш своє „я”!
  Ми гордимося твоїми досягненнями!


  Джерела: 

  Самооцінювання NUS.ORG.UA Навіщо та як учням оцінювати себе.

  Як оцінити учнів та як виробити критерії оцінювання.

  NUS.ORG.UA Навіщо та як учням оцінювати себе.

  Об этом сайте NAUROK.COM.UA Оцінювання, само- та взаємооцінювання в навчальному процесі

  САМООЦІНЮВАННЯ: ДІЄВІ ПОРАДИ, ЩО ДОПОМОЖУТЬ НАВЧИТИ УЧНІВ КРИТИЧНО ОЦІНЮВАТИ СВОЇ ДОСЯГНЕННЯ

  Самооцінювання: дієві поради, що допоможуть навчити учнів критично оцінювати свої досягнення

  UKR.LIFE Самооцінювання: дієві поради, що допоможуть навчити учнів критично оцінювати свої досягнення Як працює ця методика оцінювання знань, та як навчити учнів ...


  Вербальне оцінювання учнів Джерело: http://surl.li/anpka

  Перевірити й коректно прокоментувати роботу учня та мотивувати його до навчання допоможуть спеціальні шаблони.

  Міністерство освіти і науки затвердило методичні рекомендації щодо оцінювання результатів навчання учнів 1-4 класів закладів загальної середньої освіти. Відповідний наказ і текст рекомендацій оприлюднено на сайті МОН. 

  Рекомендації запроваджують поняття вербальної оцінки (оцінювальне судження) та рівневої оцінки (оцінювальне судження із зазначенням рівня результату). Вербальну і рівневу оцінку можна виражати як усно, так і письмово.

  Щоб процес перевірки зошитів був правильним, зручним та результативним, скористайтесь добіркою сталих висловлювань й за бажанням доповнюйте її власними креативними фразами.  

  Якщо робота виконана бездоганно, доречними будуть такі фрази:

  Супер 

  Неймовірно

  Талановито

  Фантастично

  Дивовижно

  Приголомшливо

  Молодець

  Ідеально виконано

  Бездоганно

  Краще не буває

  Чудово

  Неймовірно

  Чудова робота

  Оригінально

  Чудова ідея

  Так тримати

  Прекрасно

  Відмінний результат

  Гарна робота

  Бездоганна робота

  Геніально

  Відмінна робота

  Гарна думка

  У тебе все вийшло

  Якщо у роботі є деякі незначні помилки, доречно використати наступні форми вербального оцінювання:

  Ти робиш значні успіхи

  Це дуже втішно

  Добре впоралась/впорався

  Продовжуй у тому ж дусі

  Ти це зробила/зробив

  У тебе дуже добре виходить

  Рада/радий за тебе

  Я знала/знав, що ти впораєшся

  Ти швидко вчишся

  Ти на правильному шляху

  Твоя думка цікава

  Значно краще

  Якщо ви бажаєте емоційно підтримати здобувача освіти, скористайтесь такими формулюваннями:

  Щодня тобі вдається усе краще

  В тебе є прогрес

  Ти сьогодні багато працювала/працював

  Це дійсно щось неймовірне

  Ти сьогодні гарно працюєш

  Тепер ти зрозуміла/зрозумів цей матеріал

  Тепер ти все зрозуміла/зрозумів

  Це завдання вдалося найкраще

  Старайся, ти можеш

  Ти вдосконалюєшся

  Тепер тебе ніщо не зупинить

  Вже виходить добре

  Цілком слушно

  Це здорово

  Отак правильно

  Цього разу ти це зробила\зробив

  Набагато краще

  Ти перевершила\перевершив себе

  Ти рухаєшся у правильному напрямку

  Ти докладаєш багато зусиль – у тебе все вийде

  Кожному буде приємно прочитати у своєму зошиті слова підтримки від вчителя:

  Ти зростаєш над собою

  Сьогодні справи йдуть набагато краще

  Молодець, ти проявила/проявив

  свою фантазію

  Твоя робота з кожним днем стає краще

  Ти робиш впевнені кроки вперед 

  Ти дійсно на вершині

  Ти вже маєш значні успіхи в цьому

  Я дуже пишаюсь тобою

  Щоразу краще

  Ти дійсно в темі

  Так тримати

  Ти все зрозуміла/зрозумів

  Я вражена твоєю роботою

  Ти майже все зрозуміла/зрозумів

  Як тобі це спало на думку?

  Я рада бачити, що ти так вправно працюєш

  Ти робиш все так просто

  Вітаю, тобі підкорилося складне завдання

  Дякую за відповідальне ставлення

  до роботи

  Ти швидко вчишся

  Це найкраще, що ти коли-небудь

  робила/робив

  Я вірю у твої сили

  Я ніколи не бачила, щоб хтось

  робив це краще

  Щиро радію твоїм успіхам

  Якщо у роботі є певні помилки, доречними будуть такі фрази:

  Уважно перевір це завдання

  Уважніше, будь ласка

  Відшукай помилку

  Перечитай, спробуй знайти помилку

  Тут сховалась помилка

  Спробуй самостійно знайти помилку

  Треба ще раз повторити цю тему

  Не все вдалося, наступного разу буде краще

  Треба потренуватися ще

  Треба попрацювати додатково над такими завданнями

  Спробуй ще раз розв’язати це завдання 

  Є над чим працювати, я тобі допоможу

  Не поспішай

  Потренуйся виконувати таке завдання

  Зможеш самостійно знайти помилку?

  Хід розв’язку правильний, спробуй знайти помилку 

  Формувальне оцінювання допомагає вчителю знайти необхідні доречні слова та коментарі до різних видів робіт: самостійної, парної, групової, проєктної діяльності учнів. Такі репліки дозволяють зробити зауваження без зайвих образ, підтримати та надихнути кожного оригінальним та несхожим на інших коментарем.
  Ефективні техніки формувального оцінювання при дистанційному навчанні

  Дистанційний курс “Цифрові інструменти формувального оцінювання”

  Формувальне оцінювання допомагає учням навчатись та розвиватись, не побоюючись покарання низькими оцінками, а вчителю – формувати освітній процес, будуючи індивідуальну траєкторію навчання дитини. При очному навчанні вчитель може обирати найбільш оптимальні методи та інструменти оцінювання, не застосовуючи гаджети – смартфони, планшети чи комп’ютери, натомість готуючи друковані таблиці, схеми, усні вправи тощо. Та з приходом дистанційного навчання традиційні методи та інструменти не завжди працюватимуть, адже спілкування не відбувається віч-на-віч, й під рукою немає заготованих друкованих матеріалів, кольорових карток тощо… То ж, як використати популярні техніки формувального оцінювання, використовуючи Інтернет-інструменти?

  Газетний заголовок. Ідея цього інструменту полягає в тому, що учні мають вигадати газетний заголовок, який повинен бути написаний до теми, що вивчається, (складніший варіант – передати основну ідею події). Реалізація цієї техніки при дистанційному навчанні – з використанням онлайнової дошки JamBoard (https://jamboard.google.com/), Mural (https://www.mural.co/),  Padlet (https://uk.padlet.com/), де заголовки писатимуться учнями на окремих наліпках чи Canva (https://www.canva.com/), де в якості заготовки доречно використати шаблон для проведення мозкового штурму.

  Доповни думку. Це письмова перевірка розуміння стратегії, коли учні заповнюють пропуски у пропонованому твердженні. Під час дистанційного навчання ця техніка реалізується шляхом використання онлайнових документів – наприклад, Google-документів (https://www.google.com/intl/uk_ua/docs/about/), документів Microsoft (https://www.microsoft.com/uk-ua/microsoft-365/free-office-online-for-the-web), інтерактивної вправи «Заповни пропуски» від LearningApps (https://learningapps.org/), H5P (https://h5p.org/fill-in-the-blanks) або Wordwall  (https://wordwall.net/uk/about/template/missing-word).

  Підсумок одним словом. Учні мають обрати з-поміж наведених варіантів (або запропонувати самостійно) слово, яке найкраще підсумовує тему. Дистанційно цю техніку можна використовувати, якщо заздалегідь підготувати учням форму Google для вибору слова (https://www.google.com/intl/uk_ua/forms/about/), в синхронному режимі діти можуть вголос сказати це слово, написати в спільному чаті тощо.

  Сортування слів. Учням дають набір словникових термінів, які вони сортують за заданими або створеними ними категоріями. Цю техніку доречно використовувати дистанційно із застосуванням інструментів для створення онлайнових дошок JamBoard (https://jamboard.google.com/), Mural (https://www.mural.co/),  Padlet (https://uk.padlet.com/), вправи «Таблиця відповідностей» від LearningApps (https://learningapps.org/) тощо.


  Як оцінюють учнів у початковій школі НУШ: пояснення з прикладами для батьків

  Як оцінюють учнів у початковій школі НУШ: пояснення з прикладами для батьків | Освіта-Інфо

  OSVITA-INFO.COM Як оцінюють учнів у початковій школі НУШ: пояснення з прикладами для батьків | Освіта-Інфо Як оцінюють учнів у початковій школі НУШ: 


  http://barna-consult.com/yak-rozrobyty-systemu.../Як розробити систему оцінювання учнів - Супервізія в НУШ 

  BARNA-CONSULT.COM Як розробити систему оцінювання учнів - Супервізія в НУШ

  Оцінювання в початковій школі

  Оцінювання навчальних досягнень: ефективний інструмент для мотивації та натхнення

  ВЕРБАЛЬНЕ ОЦІНЮВАННЯ УЧНІВ: ФРАЗИ, ЯКІ СТАНУТЬ У ПРИГОДІ ВЧИТЕЛЮ

  Підтримка – це просто!

  QR-код сторінки "Оцінювання"

  Формувальне оцінювання

  15 цифрових інструментів для формативного оцінювання учнів

  Категорія: Методичні рекомендації | Додав: SvetlanaCh (06.08.2018)
  Переглядів: 1376 | Рейтинг: 5.0/1
  Всього коментарів: 0
  avatar

  Категорії розділу

  Тести / Загадки / Перевір себе / Логіка [235]
  Актуально / Нові підручники [73]
  Олімпіади [4]
  Поурочне планування [16]
  Рефлексія [7]
  Інклюзія / Психологія / Педагогіка [189]
  Методичні рекомендації [59]
  http://mon.gov.ua/activity/education/zagalna-serednya/metoduchni.html
  Календарне планування, програми та Критерії оцінювання навчальних досягнень учнів [32]
  НУШ [27]
  Астрономія МЕТОДИКИ [6]
  Інформатика МЕТОДИКИ [20]
  Кабінет інформатики [16]
  Як формувати у учнів ключові та ІКТ-компетентності? [44]
  Сучасні технології, методи, прийоми. Інструменти [279]
  Інструментальна цифрова дидактика [17]
  Хмарні технології в освіті [89]
  Сервіси Wеb 2.0. та хмарні технології як моделювальне середовище освітнього підпростору вчителів [59]
  Сервіси Wеb 2.0. та хмарні технології як моделювальне середовище освітнього підпростору вчителів
  Сервіси та послуги Google [18]
  Крім основного свого бізнесу — звичайного пошуку, Google пропонує ряд сервісів та послуг для різних потреб.
  Сайт вчителя [17]
  Змішане навчання [7]
  Перевернуте навчання [15]
  Кейс-метод навчання [13]
  Ігрова педагогіка [26]
  Веб-квести [14]
  Створення навчальних інтерактивних мультимедійних ігрових вправ [4]
  Брейн-ринг [5]
  Онлайн-освіта [7]
  Освіта за допомогою відео [25]
  STEM-освіта [15]
  Абревіатура STEM розшифровується як Science (Наука), Technology (Технології), Engineering (Інженерія) та Mathematics (Математика). При цьому дані дисципліни вивчаються не окремо, як ми звикли, а у комплексі. Велике значення грає практичне застосування отриманих знань.
  Проектний метод навчання [96]
  Інтегроване навчання [18]
  ІНТЕГРОВАНІ УРОКИ інформатики: сутність, ефективність, методика [31]
  http://svch.ucoz.com/publ/0-0-0-1578-13
  Бінарні уроки [6]
  Як працює мозок? [114]
  Мотивація [10]
  Мотивація. Спонукання до дії. Причини, за яких ми докладаємо зусиль, долаємо труднощі, прагнемо до того, що нас приваблює. Про мотивацію
  Розвиток критичного мислення [12]
  Розвиваємо креативність та критичне мислення [31]
  Тематичні тижні та декади [7]
  Україна - рідний край [1]
  Творчість [2]
  Спритність, винахідливість, кмітливість – усе це вміння вирішувати завдання різними нетривіальними способами, використовуючи при цьому своє творче мислення

  Вхід на сайт

  Пошук

  СПІВПРАЦЯ

 • МОН України
 • Міська Рада м.Миргород
 • ПОІППО
 • Міськво м.Миргород
 • Телестудія МИРГОРОД
 • Шкільний канал YouTube
 • E-mail та сайти вчителів
 • ЗОШ №7